звіт про науково-дослідну роботу ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ З ПРОТИДІЇ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ І РОЗРОБИТИ НОРМАТИВНІ АКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

(“НОРМАТИВНІ АКТИ”)

№ держреєстрації 0113U001714

Звіт про НДР: 313 с., 3 частини, 2 додатка, 41 джерело.

Об’єкт дослідження – системи з протидії надзвичайним ситуаціям, що паралельно функціонують в Україні.

Предмет дослідження – предметом дослідження є національна та міжнародна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність системи з протидії надзвичайним ситуаціям та сил цивільного захисту.

Мета роботирозроблення нових підзаконних актів з застосуванням науково – обґрунтованих вимог та внесення змін до діючих, що мають реалізувати окремі положення Кодексу.

Метод дослідження – аналітичний, зокрема: проведення аналізу, систематизація, узагальнення матеріалів, пов’язаних із функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту.

На підставі аналізу діяльності в Україні системи з протидії надзвичайним ситуаціям та ефективності заходів забезпечення техногенної безпеки обґрунтовано і розроблено проекти підзаконних актів, які призначені для забезпечення реалізації окремих положень Кодексу цивільного захисту України та пропозицій до Кабінету Міністрів України і Міністерства охорони здоров’я України з п’яти проблемних питань.

Запропоновано науково обґрунтовані умови та вимоги щодо Єдиної державної системи цивільного захисту та розроблення пакету нових підзаконних актів, передбачених Кодексом цивільного захисту

КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, НОРМАТИВНИЙ АКТ, НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, ЕВАКУАЦІЯ, ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЗАХИСНА СПОРУДА.

Керівник НДР: Перший заступник начальника інституту  О. Євдін (реферат, вступ, розділи 1, 2,3, висновки)

Відповідальний виконавець: заступник начальника НДЦ цивільного захисту – начальник відділу розвитку цивільного захисту  К. Блажчук (вступ, розділ 2)

Виконавці: заступник начальника НДЦ технічного регулювання – начальник відділу нормативно – правового забезпечення  Р. Уханський (розділ 2,3)

 начальник відділу аварійно – рятувальних технологій і пожежогасіння НДЦ пожежної та техногенної безпеки В. Присяжнюк (розділ 2,3)

 старший науковий співробітник відділу аварійно – рятувальних технологій і пожежогасіння НДЦ пожежної та техногенної безпеки О. Жихарєв (розділи 2,3)

старший науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ цивільного захисту А. Фомін (розділи 2,3,4, висновки)

старший науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ цивільного захисту  С. Негрієнко (розділ 2)

науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту НДЦ  цивільного захисту А. Слюсар (розділ 2,5)

Вивчення досвіду та підготовка Інформаційного бюлетеня  № 6 «Про надзвичайні ситуації в Україні у 2011 році (державний і регіональний рівень).  Дії органів управління та сил цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій»

«Інформаційний бюлетень №6»

№держреєстрації 0111U000382

Звіт про НДР: 165с., рис. 73, 4 додатка, 7 джерел.

Об’єкт дослідження – інформація про надзвичайні ситуації, що сталися в Україні у 2011 році (державний і регіональний рівні) та дії органів управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час ліквідації їх наслідків, що надані Головними територіальними управліннями (територіальними управліннями) МНС України на території яких сталися надзвичайні ситуації державного та регіонального рівнів у 2011 році

Мета роботи – доведення до органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, Головних територіальних управлінь (Територіальних управлінь) МНС, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інших сил реагування досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, практики реагування на них, прийняття управлінських рішень, організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Використання наведеного досвіду сприятиме органам управління та силам цивільного захисту у практиці організації управління та проведенні аварійно-рятувальних робіт під час загрози виникнення, або виникнення надзвичайних ситуацій.

Метод дослідження – аналітичний.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ, ДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВНІ, КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВІДНОВЛЮВАЛЬШ РОБОТИ, ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.

Керівник роботи: Волхонський С.І.

Відповідальний виконавець: Жихарев О.П. , О. Крикун, Р. Клімась, В. Прісяжнюк

 

Провести  аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні у2012 році

«Національна доповідь – 2012»

№ держреєстрації 0113U001713

Звіт про науково-дослідну роботу: 1631 с., 9 част., 230 рис., 256 табл., 1 додатків, 75 джерел.
Метою роботи є аналіз загального стану техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році, детальний розгляд досягнутих здобутків та існуючих недоліків у цій сфері, формулювання основних завдань щодо удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки у 2013 році. Підготовка Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році (далі – Національна доповідь).
Об’єкт дослідження – стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році.
Предмет дослідження – існуючі природні та техногенні загрози і їх регіональні особливості, тенденції виникнення надзвичайних ситуацій, ефективність існуючи системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Метод дослідження – аналітичний (збирання матеріалів, вивчення результатів спостереження за об’єктом дослідження, порівняння отриманих показників, їх аналіз та узагальнення)
Наукова новизна НДР полягає в тому, що на підставі отриманих результатів дослідження сформульовані найбільш значимі, вузлові проблеми у сфері цивільного захисту та шляхи їх вирішення.
Під час проведення роботи: базуючись на системному підході до об’єкту дослідження здійснено вибір напрямів дослідження;
проведено аналіз існуючої нормативно-правової бази, науково-технічної літератури та матеріалів про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. Розроблено структуру і зміст проекту Національної доповіді;
здійснено аналіз і порівняння результатів спостереження за існуючими природними та техногенними загрозами, їх регіональними особливостями, тенденціями виникнення надзвичайних ситуацій, ефективністю системи реагування на надзвичайні ситуації;

проведено узагальнення та систематизація результатів досліджень стану техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році і на цьому підґрунті

розроблено проект Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році;
сформульовані висновки щодо найбільш значимих проблеми у сфері цивільного захисту та рекомендації щодо шляхів їх вирішення.
В результаті роботи розроблено проект Національної доповіді, який схвалено Кабінетом Міністрів України та доручено органам виконавчої влади врахувати висновки та рекомендації доповіді при проведенні заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Ступінь впровадження – видання та розповсюдження Національної доповіді відповідно до доручення Кабінету Міністрів України. Взаємозв’язок з іншими роботами – НДР: Провести аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році “Національна доповідь 2011” (2011 рік).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ, СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ.
Керівник роботи: О. Євдін
Відповідальний виконавець: К. Бліжчук, В. Ігуменцев, Н. Ільїїна, Л. Калиненко, Г. Каштан, Н. Кімаковська, В. Могильниченко, С. Негрієнко, Г. Перепеляьніков, Л. Перепелятнікова, М. Скдіна, А. Слюсарь, А. Фомін, Ю. Чуйковський

Розробка додаткових вимог до Державних будівельних норм ДБН В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»

«Інженерно-технічні заходи ЦЗ»

№  держреєстрації 0111U000383

Звіт про НДР: 197 с., 4 розділи, 14 табл., 12 додатків, 66 джерел.

Об’єктом дослідження були нормативно-правові документи України та інших країн з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Предметом дослідження був вплив сукупності технічних вимог в нормативно-правових документах України та інших країн на ефективність інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Мета науково-дослідної роботи: науково обґрунтувати вимоги інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) залежно від груп міст та категорій об’єктів національної економіки з цивільного захисту (цивільної оборони) з урахуванням зонування територій за можливою дією засобів масового ураження, їх супутніх вражаючих факторів, а також від характеру для їхнього включення до проекту нормативного документу Зміна №1 ДБН В. 1.2-4.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є метод порівняльного аналізу, який використовувався при опрацюванні будівельних норм і прийнятих в них положень на відповідність вимогам чинних законодавчих та нормативно-правових актів з цивільного захисту, техногенної безпеки, Системи забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів і споруд та в сфері регулювання містобудівної діяльності. На основі порівняльного аналізу приймалось рішення щодо прийняття (або неприйняття за наявності відхилень) зміни відповідних положень чи впровадження нових.

За результатами виконаної роботи визначено обсяги, зміст додаткових вимог до чинного ДБН В. 1.2.-4 та розроблено проект Зміна №1 ДБН В. 1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”, що актуалізує ДБН В. 1.2-4 шляхом усунення у зміні до нього невідповідностей вимогам сучасних законодавчих та нормативно-правових актів у сфері будівництва.

Ступінь впровадження – остаточна редакція проекту Зміна № 1 ДБН В. 1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” та Пояснювальна записка до неї надані замовнику на розгляд та

прийняття рішення щодо подальшого впровадження в практичну діяльність шляхом надання чинності в установленому порядку.

Галузь застосування – Зміна №1 ДБН В. 1.2-4-2006 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”, як складова актуалізації рамкового нормативного документа ДБН В. 1.2-4 призначена для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, проектних організацій та суб’єктів господарювання в сфері будівництва.

Робота спрямована на реалізацію заходів з виконання Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до2015 p., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.201 Іроку.

Зміни до ДБН В. 1.2.-4 оформлено із врахуванням спеціальних вимог на поширення інформації з обмеженим доступом (дек), передбаченої пунктами 33, 34, 35 Переліку конфіденційної інформації МНС України, затвердженого наказом МНС України від 29.10.2009 № 715.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ), ПРОЕКТНА ДОКУМЕНАТАЦІЯ, МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

Керівник роботи: О. Фурсенко

Відповідальний виконавець: Л. Юрченко

Викоанвці: В. Могильниченко, В. Ігуменцев, Р. Швець, Ю. Чайковський

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ З ПОДАЛЬШИМ РОЗРОБЛЕННЯМ ПОСІБНИКА “АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ”.

(ПОСІБНИК АРР)

№ держреєстрації 0111 U000385

Звіт про НДР: 509 с., 1 додаток, 195 рис., 9 таблиць, 76 джерел.

Об’єкт дослідження – система організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, існуюча нормативно-правова база, методичні рекомендації з питань організації ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, практичний досвід та технології їх проведення при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Мета роботи дослідження ефективності проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та підготовка проекту посібника з проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Метод дослідження – аналітичний (шляхом збору, узагальнення, аналізування інформації щодо організації та порядку проведення аварійно – рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, організації управління та взаємодії).

Результати та їх новизна – Науково-дослідна робота виконується вперше. Результати роботи є підготовка посібника “Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи” серії видань “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій”. Передбачається, що Посібник надасть допомогу органам управління та підрозділам сил цивільного захисту у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. Новизною роботи є зведені та систематизовані за видами надзвичайних ситуацій у одному посібнику способи та технології проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НС, УПРАВЛІННЯ, ОБ’ЄКТ, ОСЕРЕДОК, ЗОНА УРАЖЕННЯ, АВАРІЙНО – РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ, ТРАНСПОРТ, АВАРІЯ.

Керівник НДР: начальник НДЦ з проблем заходів захисту О. Євдін

Відповідальний виконавець: старший науковий співробітник відділу розвитку системи цивільного захисту НДЦ з проблем заходів захисту А. Фомін (реферат, розділ І, ІІ, додаток А, Б, В)

начальник відділу розвитку системи цивільного захисту НДЦ з проблем заходів захисту  К. Блажчук  (реферат, розділ ІІІ, додаток А)

старший науковий співробітник відділу розвитку системи цивільного захисту НДЦ з проблем заходів захисту С. Негрієнко (додаток А).

науковий співробітник відділу розвитку системи цивільного захисту НДЦ з проблем заходів захисту А. Слюсар (реферат розділ ІV, додаток А)

старший науковий співробітник відділу з проблем аварійно-рятувальних технологій і пожежогасіння НДЦ з проблем техногенної і пожежної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації канд.мед.наук М. Скидан (додаток А)

 

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО ОБҐРУНТУВАТИ МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ («ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ»)

(«ТРИВАЛІСТЬ ВОГНЕЗАХИСТУ»)

№ держреєстрації 011U007404

Звіт про НДР: IV-т с., *£& рис, -5 табл, №. джерел, у 1 частині, _ додатків.
Об’єкт досліджень – вогнезахист будівельних конструкцій та методика оцінювання його ефективності.

Мета роботи – розкриття особливостей чинників впливу умов експлуатації на якість вогнезахисту будівельних конструкцій як підгрунтя для розроблення методики визначення прогнозованої тривалості зберігання його ефективності.

Методи дослідження – ананітичні та експериментальні.

Визначенно основні та додаткові показники якості вогнезахисних засобів які визначаються під час визначення строку придатності засобів; визначено умови застосування вогнезахисних засобів; визначені умови кліматичних випробувань під час проведення випробувань з визначення строку придатності.

За результатами виконання науково-дослідної роботи (далі НДР) розроблено проект методики визначення строку придатності вогнезахисного покриву (просочення) для дерев’яних та металевих конструкцій.

Ступінь впровадження – погодження та затвердження методики визначення строку придатності у встановленому порядку.

Рекомендації щодо використання результатів роботи – результати роботи будуть використані підрозділами ДСНС, органами з оцінки відповідності, розробниками, виробниками та споживачами вогнезахисних засобів.

Взаємозвязок з іншими роботами – НДР: «Провести дослідження та розробити методику експрес-випробувань при прийманні робіт з вогнезахисту деревяних і металевих будівельних конструкцій та кабельної продукції» (2005) – шифр («Вогнезахист – експрес методика»). «Провести дослідження і розробити проект національного стандарту України «Вогнезахисні водні речовини для деревини. Загальні вимоги і методи випробувань» («ДСТУ – ВВРД»).

Галузь застосування – визначення показників якості вогнезахисних засобів.

НДР сприятиме підвищенню ефективності протипожежного захисту обєктів шляхом підвищення якості вогнезахисту.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, ВОГНЕЗАХИСТНИХ ЗАСОБІВ, ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ, ВОГНЕЗАХИСНИЙ ЗАСІБ, ВОГНЕЗАХИСНЕ ОБРОБЛЯННЯ

Керівник НДР: Заступник начальника УкрНДІЦЗ ДСНС України канд. техн. наук, ст. наук, співроб. В.Коваленко (Загальне керівництво роботою, висновки, додатки А, Б, Д, Г)

Відповідальний виконавець: Заступник начальника центру -начальник відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку УкрНДІЦЗ ДСНС України Добростан (Розділ 3, додатки А, Б, складання звіт

Виконавці: Начальник науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України Т. Скоробагатько (Розділ 1, складання звіту)

Науковий співробітник відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України Самченко (Розділ 2, складання звіту)

Провідний інженер відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України  Є. Охоцький (проведення досліджень, складання звіту)

Старший науковий співробітник відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України Ю.Долішній (розроблення технічного завдання, проведення досліджень, складання звіту)

Старший науковий співробітник відділу пожежної та техногенної безпеки об’єктів науково-дослідного центру протипожежного захисту та техногенної безпеки УкрНДІЦЗ ДСНС України  О.Корнієнко (Розділ 2, складання звіту)

Головний фахівець відділу освіти і науки ДСНС України К.Соколенко (Розділ 1, додатки А, Б, складання звіту)

Науковий співробітник відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України О. Доценко

Начальник сектора метрології науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України Є. Шевелев

Провідний науковий співробітник відділу випробувань електротехнічних виробів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України С. Новак

Старший науковий співробітник відділу випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ ДСНС України Л. Нефедченко

Науковий співробітник відділу дослідження та статистики пожеж і надзвичайних ситуацій науково-дослідного центру технічного регулювання УкрНДІЦЗ ДСНС України С. Жартовскій

Старший науковий співробітник відділу пожежної та техногенної безпеки об’єктів науково-дослідног центру протипожежного захисту та техногенної безпеки УкрНДІЦЗ ДСНС України М. Копильний

 

Провести аналіз та розробити проект інформаційно-довідкового посібника “Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості” (“Посібник-зовнішні установки”)

(“Посібник-зовнішні установки”)

№ держреєстрації 0111U009357

Заключний звіт про НДР: 459с., 101 рис., 21 табл., 9 додатків, 77 джерел.

Об’єкт дослідження – пожежна небезпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.

Предмет дослідження – особливості пожежної небезпеки зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості та чинники впливу на ефективність забезпечення їх пожежної безпеки.

Мета роботи – збір, вивчення та узагальнення науково-технічної інформації щодо особливостей забезпечення пожежної безпеки зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості для розроблення інформаційно-довідкового посібника «Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості».

Метод дослідження – аналітичний (аналіз вітчизняної та закордонної нормативної бази, технічної документації, наукових публікацій, інформаційних матеріалів, посібників, довідників та інших літературних джерел).

На підставі аналізу виявлено недоліки нормативної бази з питань протипожежного захисту зовнішніх установок, труднощі засвоєння та застосування на практиці вимог нормативних документів інженерно-інспекторським складом; розроблено порядок проведення планових та позапланових перевірок протипожежного стану зовнішніх установок та розроблено проект інформаційно-довідкового посібника.

Результати проведення науково-дослідної роботи: Інформаційно-довідковий посібник «Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості».

Результати роботи планується використати в практичній діяльності територіальних підрозділів Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям  та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій та в учбовому процессі вищих навчальних закладів ДСНС України.

НАФТОПЕРЕРОБНА та нафтохімічна промисловість, зовнішні установки підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

Керівник роботи: В. Свірідов

Відповідальні виконавці: О. Слуцька, М. Якісенко

 

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ПРОВЕСТИ АНАЛІЗ СТАНУ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ У 2011 РОЦІ

“НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ – 2011”

№ держреєстрації 0112U001721

Звіт про науково-дослідну роботу:   440 стор., 13 джерел, 1 додаток.

Об’єкт дослідження – аналіз природних та техногенних загроз, їх регіональних особливостей, стану системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з метою здійснення заходів щодо усунення цих загроз і мінімізації їх негативних наслідків; аналіз стану подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; загальний аналіз та тенденції виникнення надзвичайних ситуацій; напрямки удосконалення.

Мета роботиузагальнення фактичних матеріалів щодо природних та техногенних загроз, аналіз та прогноз можливих небезпек, визначення кола питань системи підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, їх наукового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, детальний розгляд досягнутих здобутків та існуючих недоліків, визначення напрямків удосконалення проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного характеру.

Метод дослідження – аналітичний.

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ТЕХНОГЕННА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, АНАЛІЗ, ПРОГНОЗ, ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ, СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ.

Керівник НДР: Перший заступник начальника Інституту  О.Євдін  (систематизація матеріалів та формування Національної доповіді, вступ, розділ 8 доповіді)

Відповідальний виконавець: начальник відділу розвитку системи цивільного захисту  К. Блажчук (реферат, вступ, звіт, розділ 8 доповіді, висновки)

Виконавці: С. Волхонскій, С. Замислов, Л. Запольський, В. Ігуменцев, Л. Каліненко, Р. Клівась, С. Нігрієнко, О. Невінчаний, Г. Перепілятніков, Л, Перепілятнікова, П. Полуян, М. Скідан, Т. Скоробогатько, А. Слюсарь, В. Хіжняк, А. Фомін, Ю. Чайковській