РОЗРОБИТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЩОДО ЗАГРОЗ ОБ’ЄКТІВ ЗА ПАСПОРТАМИ РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

 

 

Звіт про НДР: 165 с., 11 додатків, 11 джерел.
Об’єкт дослідження: функціонування довідково-інформаційної системи загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в регіонах України.
Предмет дослідження: довідково-інформаційна система загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій.
Мета роботи: розробка довідково-інформаційної системи загроз об’єктів за паспортами ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в регіонах України.
Методи дослідження: спостереження, опису, порівняння, моделювання, метод розробки шляхом тестування.
Основні результати: електронна довідково-інформаційна система загроз об’єктів, що призначена для ведення та редагування узагальненого паспорта та регіональних паспортів ризику виникнення надзвичайних ситуацій, автоматизованого пошуку й аналізу інформації, що міститься у паспортах, генерації і друку звітів за результатами аналізу.
Ключові слова: програмне забезпечення, паспортизація територій, довідково-інформаційна система, інформація, база даних.
Умови одержання звіту: за договором. 03680, Київ, вул. Горького, 180, УкрІНТЕІ.

Керівник роботи: Полярус Ю.А.

Виконавці: Лясковський О.О.; Сотніков О.Л., Тихоход В.О., Сінченко П.М., Овсійчук І.П., Головань М.Г., Потеряйко С.П., Барило О.Г.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

держреєстрації 0113U004500

Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела.

Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем.

Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту.

Мета роботи: обґрунтувати концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні засади діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту.

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз, синтез, контент-аналіз, декомпозиції, педагогічне проектування, порівняння; узагальнення; емпіричні: метод аналізу ієрархій, тестування, анкетування, аналіз результатів діяльності, експертне оцінювання, педагогічний експеримент; методи математичної статистики (для опрацювання результатів емпіричного дослідження).

Основні результати: заключний звіт про НДР;

Монографія “Теоретичні та організаційно-методичні засади проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту”;

38 публікацій у фахових виданнях та збірниках матеріалів конференцій.

Ключові слова: єдина державна система цивільного захисту, навчання населення діям у НС, цивільний захист, освітній простір, моніторинг якості освітньої діяльності, педагогічна технологія, педагогічне проектування, нормативно-правові засади, концепція, безпека життєдіяльності, методика.

Керівник роботи: Литвиновський Євген Юрійович

Виконавці: Парталян С.А., Герасіменко А.В., Мазуренко В.І., Іванов А.В., Гелдаш С.В., Бабійчук І.В., Романюк Н.М.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ (Шифр роботи – „Територіальні громади”)

держреєстрації 0117U004057

Звіт про НДР: 68 с., 2 рис., 32 джерела.

Об’єкт дослідження: реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Мета роботи: методичне забезпечення посадових осіб, які відповідають за створення та реалізацію заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах. Методи дослідження: системний аналіз, синтез, аналогія, узагальнення.

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, аналогія, узагальнення.

На підставі теоретичного аналізу нормативно-правової бази, наукової літератури та досвіду роботи об’єднаних територіальних громад розкрито особливості реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування.

Розроблено і вдосконалено методичні матеріали для керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, а саме Практичний порадник “Організація цивільного захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”.

Ключові слова: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ТЕРИТОРІАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ.

Керівник роботи: Михайлов Віктор Миколайович

Виконавці: Ковровський Ю.Г., Романюк Н.М., Васильєв І.О.,

Білошицький М.В., Мазуренко В.І.

РОЗРОБКА ЗМІСТОВНИХ ЧАСТИН ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ”БАКАЛАВР„ ТА ”МАГІСТР„ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

держреєстрації 0111U007262

Звіт про НДР: 92 с., 1 рис., 12 джерел.

Об’єкт дослідження: система підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Магістр” з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Мета роботи: розробка державних вимог до змісту підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: ГСВО підготовки магістра та типових програм з БЖД та ЦЗ; впровадження ГСВО та типових програм у практику діяльності вищих навчальних закладів.

Методи дослідження: спостереження, порівняння, системний аналіз, аналогії.

Основні результати: проведено системний аналіз існуючої системи підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України, виявлено проблемні питання щодо змісту навчання у вищезазначеній галузі, розроблено державні вимоги до змісту підготовки фахівців з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України: ГСВО підготовки магістра та типових програм з БЖД та ЦЗ; впровадження ГСВО та типових програм у практику діяльності вищих навчальних закладів.

Ключові слова: галузеві стандарти вищої освіти, безпека життєдіяльності, цивільний захист.

Керівник: Осипенко Сергій Іванович

Виконавці: Потеряйко С.П., Барило О.Г., Дашковська О.В., Погребняк В.П.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ

держреєстрації 0114U003487

Звіт про НДР: 40 с., 1 додаток, 59 джерел.

Об’єкт дослідження: професійно-технічне навчання рятувальників.

Мета роботи: дослідження змісту професійно-технічного навчання рятувальників з урахуванням сучасних тенденцій розвитку єдиного освітнього простору в Україні, розробка підручника «Підготовка рятувальника: теорія та практика».

Методи дослідження: системного аналізу, порівняння і спостереження, теоретичного аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів з питань цивільного захисту.

Основні результати: у результаті виконання роботи підготовлені матеріали для основних розділів підручника «Підготовка рятувальника: теорія та практика».

Ключові слова: рятувальник, професійно-технічне навчання, підготовка, надзвичайна ситуація, аварійно-рятувальна служба.

Керівник: Михайлов Віктор Миколайович

Виконавці: Ковровський Ю.Г., Сидоренко В.Л., Середа Ю.П., Романюк Н.М.

РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЩОДО ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

держреєстрації 0111U004855

Звіт про НДР: 157 с., 10 рис., 2 додатка, 28 джерел.

Об’єкт дослідження: реагування на надзвичайні ситуації.

Мета роботи: Розробити комплексну методику визначення необхідного складу сил і засобів цивільного захисту для реагування на надзвичайні ситуації, рекомендації щодо удосконалення обґрунтованості прийняття управлінських рішень.

Методи дослідження: Системний аналіз, порівняння і спостереження, логіко-аналітичний, математичний.

Основні результати: Розроблено комплексну методику визначення необхідного складу сил і засобів цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації, заключний звіт про науково-дослідну роботу.

Ключові слова: комплексна методика, управління, надзвичайні ситуації, реагування, сили та засоби.

Керівник роботи: Тищенко Василь Олександрович

Виконавці: Переверзін Ю.П., Смірнова О.М., Барило О.Г.,        Потеряйко С.П.

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ’ЄКТА, А САМЕ: ДАХОВОЇ КОТЕЛЬНІ ТА ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ МАГАЗИНУ ТОВ „ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА” за адресою: просп. Броварський, 3-В, Деснянський район м. Києва та розробити План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

держреєстрації 0115U005194

Звіт про НДР: 76 с., 23 рис., 33 табл., 23 джерела, 4 додатка.

Об’єкт дослідження: виробничий процес газового господарства ТОВ „ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА”.

Мета роботи: дослідження потенційно-небезпечного об’єкта, а саме: дахової котельні та газового обладнання магазину ТОВ «Леруа Мерлен Україна» та розроблення Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Методи дослідження: системний аналіз, методи розрахунку критеріїв вибухопожежної небезпеки.

Основні результати: проведено системний аналіз потенційно-небезпечного об’єкта дахової котельні та газового обладнання магазину ТОВ «Леруа Мерлен Україна» та розроблено План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Ключові слова: аварія, аварійна ситуація, небезпечні режими, потенційно небезпечний об’єкт, технологічний блок.

Керівник роботи: Демків Анна Миколаївна

Виконавці: Потеряйко С.П., Деревинський Д.М., Барило О.Г., Переверзін Ю.П.

УДОСКОНАЛИТИ НАЦІОНАЛЬНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ З ПИТАНЬ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В ЗОНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

держреєстрації 0112U001625

Звіт про НДР: 125с., 11 рис., 3 табл., 2 додатків, 23 джерела.

Мета роботи – наукове обґрунтування напрямів удосконалення нормативно-правової бази авіаційного пошуку і рятування в зоні відповідальності України.

Методи дослідження – робота виконується з використанням експертно-аналітичних методів досліджень шляхом збирання, класифікації, узагальнення, аналізування інформації, а також підготовки відповідних матеріалів (пропозицій, роз’яснень, відгуків, протоколів, електронної бази даних тощо).

Науково-дослідна робота спрямована на створення науково-методичного підґрунтя підрозділам ДСНС України, інших міністерств, відомств і органів виконавчої влади з питань розробки керівних документів для організації та проведення авіаційного пошуку та рятування.

Зокрема проведено аналіз нормативно-правових документів України та інших країн з питань авіаційного пошуку і рятування.

Результати вивчення загального світового досвіду унормування застосування авіації у пошукових та рятувальних роботах у розвинутих країнах свідчить, що в цілому організація авіаційного пошуку і рятування в провідних країнах світу відповідає всім вимогам та стандартам ІКАО, але має свої особливості в нормативній базі, а саме відмінності правил авіаційного пошуку і рятування від типових рекомендацій ІКАО.

Проведено аналіз особливостей проведення авіаційного пошуку і рятування в різних умовах (на морі, в горах, лісовій місцевості).

Відділом організації авіаційного пошуку і рятування Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС за участю відділу авіаційного пошуку і рятування Науково-дослідного центру авіації Інституту державного управління у сфері цивільного захисту розроблено проект Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні з урахуванням вимог ІКАО та згідно національного законодавства, вимог нормативних актів, що регламентують функціонування системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Пропозиції, розроблені в НДР, будуть надані замовнику на розгляд та для прийняття рішення щодо їх подальшого впровадження. Вони будуть тиражовані та використані для удосконалення нормативно-правової бази системи авіаційного пошуку та рятування в зоні відповідальності України, регламентації діяльності суб’єктів й об’єктів цієї системи.

Ключові питання: АВІАЦІЙНИЙ ПОШУК, РЯТУВАННЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ПРАВИЛА.

Керівник роботи: Хижняк Володимир Віталійович

Виконавці: Валуйський С.В., Куліков С.П., Гурник А.В., Шабала В.І., Ядченко Д.М., Лисянський В.О., Редька В.М., Ашкеназе В.Д.

ОБҐРУНТУВАТИ ЗАХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН АВІАЦІЇ МНС ПО МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0112 U001622

Звіт про НДР: 289 с., 6 рис., 17 табл., 18 додатків, 115 посилань.

Об’єкт дослідженняпроцес теоретичної і практичної підготовки екіпажів, повітряних суден авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій та їх обладнання до виконання польотів за межами України, організаційно-правові питання підготовки до польотів по міжнародних повітряних лініях (МПЛ) з метою виконання завдань за призначенням відповідно до вимог керівних документів, що регламентують діяльність державної авіації в Україні та стандартів і правил Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

Предмет дослідження – методика підготовки екіпажів авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій до процесу льотної експлуатації повітряних суден на МПЛ, організаційно-правові питання підготовки до польотів за межі держави, визначення відповідності пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден авіації ДСНС України вимогам стандартів та рекомендованої практики ІКАО та проведення модернізації бортового обладнання з врахуванням перспектив розвитку авіоніки.

Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення методичної бази з організації та виконання польотів повітряних суден авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій по міжнародних повітряних лініях (МПЛ) для виконання завдань за призначенням поза межами України з обґрунтуванням пропозицій щодо теоретичної та практичної підготовки екіпажів на отримання сертифікату (допуску), вирішення організаційно-правових питань підготовки до виконання польотів по МПЛ, методики експрес-оцінки максимальної дальності та тривалості польоту повітряних суден за типами в залежності від завантаження та умов зовнішнього середовища, а також визначення необхідного додаткового обладнання повітряних суден для польотів по МПЛ і отримання сертифікату льотної придатності.

Методи дослідження – методи експертного оцінювання, метод аналізу ієрархій, емпіричні методи (бесіди, анкетування, аналіз навчальної діяльності тощо), методи варіаційної статистики.

Результати НДР впроваджені у діяльність управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та бюджетної установи “Служба координації авіаційних робіт з пошуку і рятування”.

Ключові слова: МІЖНАРОДНІ ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ, ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА З АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ РАДІОЗВ’ЯЗКУ, ФРАЗЕОЛОГІЯ РАДІООБМІНУ, БОРТОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ПОЛЬОТУ.

 

Керівник роботи: Хижняк Володимир Віталійович

Виконавці: Ємець В.І., Лисенко О.І., Кірчу П.І., Сукало М.В.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – „МБЗ”)

держреєстрації 0115U002102

Звіт про НДР: 141 с., 1 рис., 5 додатки, 47 джерел.

Об’єкт дослідження: функціонування систем медичного і біологічного захисту в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета роботи: дослідження заходів медичного та біологічного захисту, змісту навчання домедичній допомозі осіб, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт з урахуванням сучасних тенденцій ЄДСЦЗ. Розробка навчальних посібників.

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, метод аналізу ієрархій.

Основні результати: заключний звіт про НДР, рекомендації щодо удосконалення заходів медичного і біологічного захисту в умовах надзвичайних ситуацій, рукописи навчальних посібників «Медичний та біологічний захист за умов надзвичайних ситуацій» і «Надання домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій».

Ключові слова: медичний захист, біологічний захист, домедична допомога, надзвичайна ситуація, постраждалий.

Керівник роботи: Волянський Петро Борисович

Виконавці: Терентєва А.В., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Макаренко А.М., Дрозденко Н.В., Стрюк М.П.

РОЗРОБКА МАКЕТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ КУТОЧКІВ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

держреєстрації 0114U003486

Звіт про НДР: 49 с., 7 додатків, 20 джерел.

Об’єкт дослідження: інформаційне забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Предмет дослідження: зміст та порядок обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту.

Мета роботи: забезпечення доведення до населення алгоритму конкретних дій у надзвичайній ситуації з урахуванням місцевих умов, особливостей виробничої діяльності чи місць навчання та проживання шляхом розробки макетів примірних стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту та методичних рекомендацій щодо створення, обладнання і функціонування цих куточків.

Методи дослідження: системно-аналітичний метод та метод контент-аналізу, метод узагальнення опрацьованих матеріалів, метод структурно-функціонального аналізу, логіко-семантичний метод.

Основні результати: на основі проведеного дослідження факторів, що впливають на якість навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, аналізу нормативно-правової бази з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях, досвіду роботи у цій сфері ДСНС, МОН України та органів влади на місцях розроблено методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та функціонування інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту та макети примірних стендів цих куточків.

Ключові слова: навчання, населення, дії, надзвичайні ситуації, куточки.

Керівник роботи: Медвідь Анатолій Петрович

Виконавці: Павлов С.С., Герасіменко А.В., Талан І.С., Середа Ю.П., Фомін Г.В., Терещенко С.П.

„АНАЛІЗ, ФОРМУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 13-Ї ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ”

держреєстрації 0111U004856

Звіт про НДР: 135 с., 1 рис., 3 додатка, 126 джерел.

Об’єкт дослідження: управління в надзвичайних ситуаціях.

Мета роботи: збір, аналіз, фахова редакція, формування і забезпечення видання матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників та подальше доведення до учасників конференції для використання у практичній діяльності керівниками і структурними підрозділами територіальних управлінь МНС України, аварійно-рятувальними службами під час вирішення питань організації і прийняття управлінських рішень при здійсненні заходів з реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідації.

Методи дослідження: системний аналіз та упорядкування матеріалів науково-практичної конференції.

Основні результати: проведено системний аналіз суб’єктів Єдиної державної системи цивільного захисту щодо попередження та здійснення ефективних заходів з організації управління, проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розроблено та передано замовнику на паперових та магнітних носіях у встановленому порядку Програму, Збірник матеріалів 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників та Резолюцію учасників конференції.

Ключові слова: управління, надзвичайні ситуації, реагування, попередження надзвичайних ситуацій.

Керівник роботи: Тищенко Василь Олександрович

Виконавці: Потеряйко С.П., Барило О.Г., Переверзін Ю.П.

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ВИЖИВАННЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (ШИФР – „ВИЖИВАННЯ”)

держреєстрації 0116U003027

Звіт про НДР: 119 с., 30 рис., 2 додатка, 68 джерел.

Об’єкт дослідження: підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Мета роботи дослідження змісту навчання населення виживанню в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням сучасних тенденцій розвитку Єдиної державної системи цивільного захисту України. Розробка навчального посібника «Виживання населення у надзвичайних ситуаціях».

Методи дослідження: системний аналіз, синтез, методи абстрагування та моделювання.

Основні результати: заключний звіт про НДР, рукопис практичного посібника «Виживання населення у надзвичайних ситуаціях».

Ключові слова: надзвичайна ситуація, постраждалий, цивільний захист, домедична допомога, виживання.

Керівник роботи: Волянський Петро Борисович

Виконавці: Терент’єва А.В., Долгий М.Л., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Шихненко К.І., Потеряйко С.П., Барило О.Г.

ВИЯВИТИ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Звіт про НДР: 289 с., 81 рис., 10 табл., 9 додатків, 75 джерел.

Об’єкт дослідження – авіаційний пошук і рятування як складна організаційно-технічна система або процес.

Мета роботи – розробка науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності авіаційного пошуку і рятування.

Методи дослідження – методи експертного оцінювання, метод аналізу ієрархій, методи системного аналізу, методи структурно-функціонального моделювання, методи імітаційного моделювання, методи дослідження операцій.

Науково-дослідна робота спрямована на створення науково-методичного підґрунтя розвитку та удосконалення авіаційного пошуку і рятування.

Зокрема проведено аналіз стану систем авіаційного пошуку і рятування закордоном і в Україні.

Розроблено нову ієрархічну схему критеріїв і факторів експертної оцінки складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування, а також удосконалено процедуру експертної оцінки складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування із застосуванням методу аналізу ієрархій, реалізовану в програмному середовищі Saaty. В результаті проведення експертного оцінювання було визначено ранжування пріоритетності факторів зовнішніх та внутрішніх впливів на ефективність складових компонентів системи авіаційного пошуку і рятування.

Розроблено нову структурно-функціональну модель системи авіаційного пошуку і рятування в програмному середовищі ERwin Process Modeler, що на відміну від існуючих більш точно деталізує структуру системи та описує процес функціонування кожного елементу системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Уперше розроблено імітаційну модель системи авіаційного пошуку і рятування в програмному середовищі Arena Simulation, що на відміну від існуючих дозволяє імітувати процес функціонування органів управління в режимі реального часу з реальними характеристиками. Моделювання в режимі екстремального навантаження показало, що найбільш зайнятим ресурсом підсистеми дій органів управління виявився головний координаційний центр. При цьому результати досліджень звітних матеріалів свідчать, що середня ефективність функціонування системи (за часом при однаковій чисельності ресурсу) в реальних умовах становить 73%, що свідчить про її недовершеність та необхідність вдосконалення. У зв’язку з цим в роботі розроблено низку нових підходів та пропозицій щодо удосконалення системи авіаційного пошуку і рятування в Україні.

Результати НДР впроваджені в діяльність відділу організації авіаційного пошуку і рятування Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України.

Ключові слова: АВІАЦІЙНА ПОДІЯ, АВІАЦІЙНИЙ ПОШУК, РЯТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ.

 

Керівник роботи: Чумаченко Сергій Миколайович

Виконавці: Валуйський С.В., Гурник А.В., Шабала В.І., Ядченко Д.М.

РОЗРОБИТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНУ СИСТЕМУ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ КОДОМ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПОТРЕБ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ

Звіт про НДР: 42 с., 30 джерел.

Об’єкт дослідження: сукупність сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем.

Предмет дослідження: Інформаційно-телекомунікаційна система на базі програмного забезпечення з відкритим кодом.

Мета роботи: розробка інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ІТС) на базі програмного забезпечення з відкритим кодом, що призначена для підвищення безпеки, швидкодії та надійності у роботі користувачів мережі ДСНС України для пошуку, обробки та зберігання інформації.

Метою створення нової ІТС є:

оптимізація управління інформаційними системами;

забезпечення резервного зберігання та персонального доступу до інформації;

забезпечення моніторингу та захисту від несанкціонованого доступу;

створення умов для повної сумісності з існуючими програмними комплексами.

Розробка та впровадження ІТС на базі програмного забезпечення з відкритим кодом дозволить мінімізувати видатки на ліцензування та легалізацію програмного забезпечення у мережі ДСНС України.

Методи дослідження: аналіз, синтез, спостереження, моделювання.

Основні результати: діючий програмно-технічний комплекс інформаційних та телекомунікаційних систем на базі програмного забезпечення з відкритим кодом, з урахуванням особливостей і потреб структурних підрозділів ДСНС України.

Ключові слова: ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ.

Керівник роботи: Сотніков О.Л.

Виконавці: Лясковський О.О., Сінченко П.М., Овсійчук І.П., Головань М.Г., Шевченко І.О.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАСОБУ ПЕРЕРІЗАННЯ БАГАТОЖИЛЬНИХ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ

№ держреєстрації 01160002589

Заключний звіт НДР: 66 с., 12 рис., 9 табл., 73 джерела.

Об’єкт дослідження – процеси, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою.

Мета роботи – розкриття закономірностей параметрів небезпечних чинників процесів, що супроводжують перерізання багатожильних проводів під напругою, як наукового підґрунтя вибору конструктивних характеристик пристроїв, що здійснюють таке перерізання.

Методи дослідження – фізико-математичні методи та моделі.

Проведений аналіз існуючих інструментальних засобів та способів аварійного знеструмлення житлових будівель свідчить, що для цілей перерізання проводів і кабелів рятувальники використовують ручний та механізований інструмент з металевими лезами. Застосування такого інструменту можливе у випадку підключення житлової будівлі одножильними проводами, а при перерізанні багатожильного проводу виникне аварійний режим роботи електричної мережі – коротке замикання.

Аналіз сучасних способів різання металів показав, що в якості ріжучого елементу інструменту безпечного перерізання багатожильних проводів та кабелів під напругою доцільно застосувати абразивні ріжучі диски. Також, з метою оптимізації процесу аварійного знеструмлення житлових будівель доцільно використовувати інструменти з подовжувальними штангами. Проведені експерименти показали, що перерізання багатожильних проводів дисками з електрокорунду відбувається без короткого замикання. Проте, необхідно провести подальші дослідження, щодо визначення оптимального розміру ріжучого диску та швидкості його обертання, при якому не відбуватиметься перегрівання струмопровідних жил та ізоляції проводу

В розрізі вимог нормативних документів, існують обмеження на використання запропонованого пристрою. Тому його впровадження потребуватиме внесення змін до діючих нормативних документів з питань охорони праці.

В цілому, використання інструменту запропонованої конструкції дозволить зменшити час необхідний для підготовки та виконання аварійного знеструмлення, а також підвищити безпеку рятувальників під час перерізу проводів або кабелю під напругою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАСІБ ПЕРЕРІЗАННЯ, БАГАТОЖИЛЬНІ ПРОВОДА, ПРИСТРІЙ БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕРІЗАННЯ ПРОВОДІВ ПІД НАПРУГОЮ, УСТАНОВКА ТЕСТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ.

Керівник НДР: к.т.н., доц. О. М. Мирошник

Виконавці: к.т.н., доц. М. Г. Шкарабура, к.т.н. О. М. Землянський, М. В. Лаврусенко.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЩО СПУЧУЮТЬСЯ

№ держреєстрації 0115U000978

Звіт про НДР: 30 рис., 9 табл., 65 джерела.

Метою роботи є розкриття закономірностей змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються, під впливом кліматичних факторів.

Об’єктом дослідження є вогнезахисна здатність вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються.

Предметом дослідження є вплив кліматичних факторів на змінення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій, що спучуються.

В роботі:

 1. Розкрито особливості впливу кліматичних факторів на властивості вогнезахисних покриттів, як підґрунтя для розроблення методики дослідження довговічності вогнезахисних покриттів.
 2. За результатами аналізу літературних джерел та регламентів з вогнезахисту, які розроблені та діють на території України, встановлено, що вогнезахисні покриття можуть експлуатуватися в наступних умовах:

– на відкритому майданчику;

– під навісом, в приміщенні, яке не опалюється;

– в сухому приміщенні, яке опалюється.

Встановлено також, що більшість вогнезахисних покриттів використовуються в сухому приміщенні, яке опалюється та в приміщенні, яке не опалюється.

 1. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано методику дослідження довговічності вогнезахисних покриттів, сутність якої полягає у визначенні строку придатності вогнезахисного засобу, шляхом визначення показників вогнезахисної здатності до та після впливу кліматичних факторів.
 2. У результаті проведених досліджень апробовано методику дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, що спучуються.
 3. Сплановано та проведено пришвидшені кліматичні випробування вогнезахисного покриття в кліматичній камері з різною тривалістю впливу кліматичних факторів.
 4. Визначено вогнезахисну здатність зістарених вогнезахисних покриттів і порівняно ці значення з контрольними.
 5. У результаті досліджень встановлено, що після трьох років пришвидшеного кліматичного впливу спостерігались візуальні зміни вогнезахисного покриття після впливу на них кліматичних факторів і після вогневих випробувань.
 6. У результаті проведених досліджень встановлено, що втрата вогнезахисної здатності покриття, що досліджувалось настає через 30 років експлуатації в умовах, які відповідають приміщенням, які не опалюються.
 7. Порівняння отриманих результатів з результатами, які отримано виробником дає високу збіжність, що дозволяє використовувати запропоновану методику для проведення оціночного визначення довговічності вогнезахисних покриттів, що спучуються для металевих конструкцій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВОГНЕСТІЙКІСТЬ, ВОГНЕЗАХИСНА ЗДАТНІСТЬ, ВОГНЕЗАХИСНА РЕЧОВИНА, КЛІМАТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ, ВОГНЕЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ.

Керівник НДР: к.т.н. В. М. Нуянзін

Виконавці: Д.Т.Н.,  проф. С. В. Поздєєв, к. пед. н. А. А. Нестеренко, Н. В. Зобенко, С. А. Ведула, к.т.н., с.н.с. А. І. Ковальов.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ ДСНС УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0115U000977

Звіт про НДР: 62 с., 3 рис., 1 таблиця, 3 додатки, 54 джерела.

Об’єкт дослідження – професійна культура персоналу підрозділу ДСНС України.

Предмет дослідження – зміст, закономірності, принципи та шляхи формування моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України.

Мета роботи – визначення основних шляхів формування й розвитку моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України у процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; корегування моральних орієнтирів і цінностей у професійній діяльності керівника підрозділу; моделювання морального портрету керівника підрозділу ДСНС України.

Методи дослідження: порівняльно-ретроспективний, системно-теоретичний та конкретно-історичний аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел; вивчення документальної інформації органів виконавчої влади; структурно-функціональний метод.

В результаті виконання НДР розкрито сутність моральної культури керівника підрозділу ДСНС України; наведено авторське визначення моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України; проаналізовано зміст і структуру моральної культури начальницького складу як складової професійної культури; охарактеризовано моральні засади управлінської діяльності начальницького складу підрозділу; окреслено професійно-важливі моральні якості керівника підрозділу ДСНС України; запропоновано методи морального впливу керівника на підлеглих; розроблено проект «Кодексу професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України», лекційні заняття та презентації для використання на заняттях гуманітарної підготовки в практичних підрозділах ДСНС України, програму навчальної дисципліни «Морально-етичні основи діяльності керівника в системі ДСНС України» для підвищення кваліфікації начальницького складу підрозділів ДСНС України.

Опрацьовані матеріали та висновки використано при підготовці публікацій у фахові видання, під час викладання навчальних дисциплін: «Організація управління діяльністю органів та підрозділів ЦЗ»; «Організація соціально-гуманітарної підготовки в ДСНС України», проведення гуманітарної підготовки з начальницьким складом ЧШБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та УДСНС України в Черкаській області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КУЛЬТУРА, МОРАЛЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА, МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА, МОРАЛЬНІ НОРМИ, МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ, КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ.

Керівник НДР: к.т.н., проф. Тищенко О. М.

Відповідальний виконавець:  к. пед. н. Гора В. А.

Виконавці: д. екон. н., доц. Кришталь Т. М., д. іст. н., проф. Чубіна Т. Д., к. іст. н., доц. Горбаченко Ю. М., к. іст. н. ., доц. Дулгерова О. М., к. пед. н. Пасинчук К. М., к. юрид. н., доц. Білека А. А., к. філос. н., доц. Усов Д. В., к. іст. н. Спіркіна О. О

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КЛАСУ ВОГНЕСТІЙКОСТІ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ держреєстрації 0115U000980

Звіт щодо виконаних досліджень для розробки методики розрахунку монолітно-каркасних споруд на вогнестійкість (далі – звіт): сторінки – 92,
рисунків – 59, таблиць – 29.

Об’єкт – монолітно-каркасні залізобетонні конструкції житлових та багатофункціональних будівель.

Предмет – методи розрахункової оцінки класу вогнестійкості монолітно-каркасних залізобетонних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель.

Мета роботи – на основі виявлених закономірностей поведінки монолітно-каркасних залізобетонних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель в умовах пожежі розробити практичні розрахункові методики оцінки вогнестійкості даних конструкцій.

Методи розрахунку – аналіз конструкції досліджуваних елементів, розрахункові методи, що рекомендуються відповідними стандартами, чинними в Україні, методи аналізу теорії теплопровідності, методи граничних станів будівельних конструкцій.

У звіті щодо даної науково-дослідної роботи наведені результати розв’язання актуальної наукової задачі розкриття основних обчислювальних алгоритмів для розробки методики розрахункової оцінки монолітно-каркасних конструкцій житлових та багатофункціональних будівель. При цьому були отримані такі основні наукові результати

 1. Проведений аналіз сучасного стану щодо нормування вогнестійкості та методів визначення фактичних меж вогнестійкості залізобетонних монолітно- каркасних конструкцій. При цьому нормативна база щодо випробувань на вогнестійкість не дозволяє ефективно визначати фактичні межі вогнестійкості даних конструкцій, оскільки досліджувані елементи є негабаритними і їх випробування із врахуванням відповідних граничних умов навантаження та закріплення не можуть бути реалізовані на обладнанні, що наявне у випробувальних центрах України.
 2. Розроблена загальна методика розрахункової оцінки вогнестійкості монолітно-каркасних конструкцій, що заснована на використанні діючої в Україні нормативної бази, яка, з огляду на рівень її реалізації, може бути використана при практичній роботі працівниками ДСНС для експрес-оцінки відповідності даних конструкцій до вимог нормативної бази України щодо нормування пожежної безпеки об’єктів будівництва. Крім цього, дана методика може бути використана при проведенні вогневих випробувань елементів залізобетонних монолітно- каркасних конструкцій при їх коректному виділенні із врахуванням всіх необхідних граничних умов.
 3. Основні положення методики мають бути використані при створенні національного посібника для застосування других частин Єврокодів, які імплементовані і діють в Україні, для оцінки вогнестійкості залізобетонних монолітно-каркасних будівельних конструкцій, а також увійти як національні відхилення у дані стандарти при їхній імплементації в Україні.
 4. Також дана методика може бути використана при оцінці індивідуального ризику для людини у об’єктах будівництва із залізобетонними монолітно- каркасними конструкціями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОНОЛІТНО-КАРКАСНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ, ВОГНЕСТІЙКІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ; КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦИЙ; СТАНДАРТНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ПОЖЕЖІ; СТАНДАРТНІ РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ, ТЕПЛОІЗОЛЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ, НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ.

Керівник НДР: д.т.н., проф. С.В. Поздєєв

Відповідальний виконавець:  к.т.н., с.н.с. О.В. Некора

Виконавці: к.т.н. О.М. Нуянзін, В.В. Демешок, Б.А. Медвідь, А.Ю. Залевська, Ю.В. Луценко,  С.О. Сідней, М.О. Кропива

РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕЗАХИСТУ НЕСУЧИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ держреєстрації 0114U002707

Звіт про НДР: 129 с., 57 рис., 12 табл., 129 джерел.

Мета роботи – розкриття особливостей поведінки дерев’яних балок із вогнезахистом в умовах пожежі як підґрунтя для оцінки його ефективності з урахуванням експлуатаційних властивостей після виготовлення та тривалого використання.

Об’єкт дослідження – поведінка несучих дерев’яних балок з вогнезахистом в умовах пожежі.

Предмет дослідження – закономірності втрати несучої спроможності несучих дерев’яних будівельних конструкцій з наявним вогнезахистом.

В роботі, яка є завершеною науково-дослідною роботою, наведені результати розв’язання актуальної науково-технічної задачі розкриття закономірностей змінення геометричних параметрів зони обвуглювання дерев’яних балок із вогнезахисними просочуваннями у залежності від часу експонування вогневого впливу пожежі із стандартним температурним режимом як наукового підґрунтя методу розрахункової оцінки вогнестійкості таких балок із підвищеною точністю. При цьому одержані такі основні результати:

 1. Проведений аналіз сучасного стану щодо нормування вогнестійкості дерев’яних балок та методів визначення класів їх вогнестійкості розрахунковим шляхом, у результаті чого виявлено, що існуючий метод розрахунку має суттєвий недолік, що полягає у неможливості у повній мірі відтворити умови зміни геометричних параметрів зони обвуглювання, так як в існуючих методах не враховуються вплив вогнезахисного просочування на геометрію обвугленої зони.
 2. На основі експериментальних досліджень поведінки дерев’яних балок із вогнезахисними просочуваннями в умовах вогневого впливу пожежі із стандартним температурним режимом виявлено закономірності змінення геометричних характеристик зони обвуглювання дерев’яних балок із вогнезахисними просочуваннями у залежності від часу експонування вогневого впливу пожежі із стандартним температурним режимом протягом 60 хв.
 3. Виявлені залежності показника степені інтерполяційної параболічної функції для визнчення температурних полів деревяних балок від часу експонування деревяних балок за стандартним температурним режимом пожежі протягом 60 хв.
 4. На основі виявлених закономірностей розроблено методику математичного описання зони обвуглювання дерев’яних балок із висотою перерізів 100 мм, 200 мм, 400 мм та з шириною у діапазоні від 35 до 400 мм із вогнезахисними просочуваннями під впливом пожежі із стандартним температурним режимом .
 5. Розвинений математичний апарат інтерполяції температурних полів за вимірюваннями температури у контрольних точках, заснований на представленні інтерполяційної функції у вигляді параболічної залежності із степенем, показник якого залежить від часу експонування дерев’яних балок при вогневій дії в умовах випробувань на вогнестійкість.
 6. Набуло подальшого розвитку математичного описання зони обвуглювання, на основі чого був обґрунтований метод розрахункової оцінки вогнестійкості дерев’яних балок із вогнезахисними просочуваннями. Це дало змогу підвищити точність на 58%.
 7. Досліджено ефективність розробленого методу розрахункової оцінки вогнестійкості дерев’яних балок із вогнезахисними просочуваннями і встановлено, що межі його застосування лежать в інтервалі до 200 мм товщини балки.
 8. Обґрунтований розрахунковий метод визначення межі вогнестійкості на основі розв’язку міцнісної задачі за температурними даними випробувань та зоною обвуглювання дерев’яних балок з вогнезахисними просочуваннями вогнестійкість, який дає точні результати, оскільки обчислені із застосуванням цього методу межі вогнестійкості мали похибку не більше 11,7%.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  ПОЖЕЖА, ВОГНЕСТІЙКІСТЬ,ВОГНЕЗАХИСТ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЗОНИ ГЛИБИНИ ОБВУГЛЮВАННЯ, ШВИДКІСТЬ ОБВУГЛЮВАННЯ, МЕТОД КІНЦЕВИХ РІЗНИЦЬ.

Керівник НДР: д.т.н., проф. С.В. Поздєєв

Відповідальний виконавець:  Я.В. Горбаченко

Виконавці: к.т.н., доц. О.М. Тищенко, к.т.н., с.н.с. О.В. Некора, к.т.н., доц. С.А. Єременко, к.т.н., доц. А.В. Поздєєв, О.В. Нешпор

РОЗРОБКА ДОВІДНИКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «ДОВІДНИК НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН»

№ держреєстрації  0114U02705

Звіт про НДР: 64 рис., 17 табл., 25 джерел.

Метою роботи є підвищення ефективності роботи підрозділів ДСНС України під час ліквідації наслідків НС.

Об’єктом дослідження є номенклатура небезпечних речовин.

Предметом дослідження є систематизація знань щодо основних відомостей та правил безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Науково-дослідною роботою розв’язано актуальну науково-технічну задачу аналізу номенклатури небезпечних речовин та побудови довідниково- аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин». При цьому отримано такі результати:

 1. Проведено аналіз законодавчої бази щодо питань пов’язаних з небезпечними речовинами. З’ясовано, що на даний час відсутній єдиний нормативний акт, що комплексно регулював би питання пов’язані з виробництвом небезпечних речовин, їх обігом, використанням як виробничої сировини, зберіганням, утилізацією тощо.
 2. На підставі аналізу сучасного стану питання ідентифікації та номенклатури небезпечних речовин розглянуто переваги та недоліки систем, правил та інструкцій, що регламентують визначення речовин, які знаходяться або можуть знаходитись на території України. Проведено аналіз існуючих рішень щодо довідникових систем обігу небезпечних речовин. Актуальною є розробка довідниково-аналітичного програмного комплексу «Довідник небезпечних речовин» для підрозділів ДСНС.
 3. На підставі проведеного аналізу програмно-апаратного забезпечення для реалізації довідниково-аналітичного програмного комплексу визначено середовище розробки програмного забезпечення – Borland C ++ Builder, встановлено мінімальні системні вимоги до комплексу.
 4. Розроблено програмний продукт «Редактор карток» для наповнення інформаційної бази довідниково-аналітичного програмного комплексу, внаслідок чого забезпечується одночасна робота необмеженої кількості користувачів по наповненню інформаційної бази даних, її оновлення в режимі реального часу та простоти пошуку по інформаційним полям.
 5. Розроблено структуру та функціональну схему роботи довідниково – аналітичного програмного комплексу. Розроблено інтерфейс програмного забезпечення.
 6. При конструюванні інтерфейсу програмного забезпечення забезпечено оптимальну швидкодію користувача при пошуку основних відомостей про небезпечну речовину.
 7. Проведено апробацію системи в усіх територіальних підрозділах України. Виявлені недоліки при роботі з програмним продуктом усунено, надані підрозділами рекомендації максимально враховані в фінальній версії програми.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:  НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ, НАДЗВИЧАЙНА

СИТУАЦІЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН, ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС, РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Керівник НДР: к.т.н., доц. А. О. Биченко

Відповідальний виконавець:  М. О. Пустовіт

Виконавці: к.т.н. В. М. Нуянзін, М. Ю. Удовенко, к.т.н., доц.  А. І. Березовський

ПОБУДОВА І КОНТРОЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ НА ОСНОВІ МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

№ держреєстрації  0114U002708

Звіт про НДР: 128 с., 32 рис., 20 табл., 128 джерел.

Мета роботи – підвищення ефективності тренувального процесу в системі професійної підготовки газодимозахисників за рахунок впровадження засобів дистанційного контролю їх функціонального стану.

Об’єкт дослідження – тренувальний процес газодимозахисників.

Предмет дослідження – засоби і методи тренувань газодимозахисників, які враховують особливості формування функціонального стану організму.

В роботі наведене розв’язання наукового завдання вдосконалення тренувального процесу газодимозахисників шляхом застосування інформаційних технологій, що виявляється у розробленні та впровадженні інструментального засобу дистанційного контролю їх функціонального стану. В ході проведених досліджень отримані наступні результати:

 1. На основі проведеного аналізу спеціальної літератури та практичного досвіду зроблено висновок про необхідність розробки та впровадження засобів дистанційного контролю функціонального стану газодимозахисників, що дозволить вирішити проблему індивідуалізації тренувального процесу.
 2. Розроблено системну модель тренувального процесу газодимозахисників, використання якої дозволяє формалізувати критерій його ефективності та здійснити структурну і параметричну ідентифікацію критеріальної функції. Побудовано структурну схему управління процесом підготовки на основі застосування засобів контролю функціонального стану та сформульовано задачу управління процесом тренування як знаходження управляючих параметрів, що забезпечують задану ефективність виконання програми тренування газодимозахисниками, на основі визначення показників функціональних параметрів організму газодимозахисника.
 3. Сформовано комплекс методів контролю функціонального стану, які забезпечують об’єктивне оцінювання рівня фізичного навантаження та оперативне визначення небезпечних змін функціонального стану газодимозахисників впродовж тренувань, визначення ефективності проведених тренувань та визначення їх функціональної готовності.
 4. Розроблено вимоги до апаратного та програмного забезпечення, які стали практичною основою для реалізації методів контролю функціонального стану газодимозахисників в автоматизованій системі.
 5. Розроблено експериментальний зразок інструментального засобу дистанційного контролю функціонального стану газодимозахисника, який складається з двох частин: мобільної, яка здійснює зчитування і передачу фізіологічних показників; стаціонарної, яка забезпечує обробку, аналіз та візуалізацію даних моніторингу.
 6. Проведено експериментальні дослідження, які свідчать про підвищення рівня фізичної готовності газодимозахисників до роботи у непридатному для дихання середовищі за рахунок індивідуалізації тренувального процесу на основі використання засобів контролю їх функціонального стану.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГАЗОДИМОЗАХИСНИК, ЗАСОБИ ТРЕНУВАННЯ, ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

 Керівник НДР: к.т.н., проф. О.М. Тищенко

Відповідальний виконавець:  С.С. Федоренко

Виконавці: М.Ю. Удовенко

Ковальчук Віктор Миколайович

Кандидат наук

Тема: Механізми державного управління оперативно-рятувальними службами цивільного захисту країн ЄС та України в контексті сучасних викликів та загроз

Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління

Олексієнко Наталія Олегівна

Кандидат наук

Тема: Формування моральної культури у майбутніх бакалаврів цивільного захисту в процесі вивчення української мови

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Коваль Ігор Святославович

Кандидат наук

Тема: Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної діяльності

Бабій Ірина Володимирівна

Кандидат наук

Тема: Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Бабій Ірина Володимирівна

Кандидат наук

Тема: Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти