База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ПОБУДОВА І КОНТРОЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ НА ОСНОВІ МОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ

№ держреєстрації  0114U002708

Звіт про НДР: 128 с., 32 рис., 20 табл., 128 джерел.

Мета роботи – підвищення ефективності тренувального процесу в системі професійної підготовки газодимозахисників за рахунок впровадження засобів дистанційного контролю їх функціонального стану.

Об’єкт дослідження – тренувальний процес газодимозахисників.

Предмет дослідження – засоби і методи тренувань газодимозахисників, які враховують особливості формування функціонального стану організму.

В роботі наведене розв’язання наукового завдання вдосконалення тренувального процесу газодимозахисників шляхом застосування інформаційних технологій, що виявляється у розробленні та впровадженні інструментального засобу дистанційного контролю їх функціонального стану. В ході проведених досліджень отримані наступні результати:

  1. На основі проведеного аналізу спеціальної літератури та практичного досвіду зроблено висновок про необхідність розробки та впровадження засобів дистанційного контролю функціонального стану газодимозахисників, що дозволить вирішити проблему індивідуалізації тренувального процесу.
  2. Розроблено системну модель тренувального процесу газодимозахисників, використання якої дозволяє формалізувати критерій його ефективності та здійснити структурну і параметричну ідентифікацію критеріальної функції. Побудовано структурну схему управління процесом підготовки на основі застосування засобів контролю функціонального стану та сформульовано задачу управління процесом тренування як знаходження управляючих параметрів, що забезпечують задану ефективність виконання програми тренування газодимозахисниками, на основі визначення показників функціональних параметрів організму газодимозахисника.
  3. Сформовано комплекс методів контролю функціонального стану, які забезпечують об’єктивне оцінювання рівня фізичного навантаження та оперативне визначення небезпечних змін функціонального стану газодимозахисників впродовж тренувань, визначення ефективності проведених тренувань та визначення їх функціональної готовності.
  4. Розроблено вимоги до апаратного та програмного забезпечення, які стали практичною основою для реалізації методів контролю функціонального стану газодимозахисників в автоматизованій системі.
  5. Розроблено експериментальний зразок інструментального засобу дистанційного контролю функціонального стану газодимозахисника, який складається з двох частин: мобільної, яка здійснює зчитування і передачу фізіологічних показників; стаціонарної, яка забезпечує обробку, аналіз та візуалізацію даних моніторингу.
  6. Проведено експериментальні дослідження, які свідчать про підвищення рівня фізичної готовності газодимозахисників до роботи у непридатному для дихання середовищі за рахунок індивідуалізації тренувального процесу на основі використання засобів контролю їх функціонального стану.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГАЗОДИМОЗАХИСНИК, ЗАСОБИ ТРЕНУВАННЯ, ДИСТАНЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

 Керівник НДР: к.т.н., проф. О.М. Тищенко

Відповідальний виконавець:  С.С. Федоренко

Виконавці: М.Ю. Удовенко