База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛУ ДСНС УКРАЇНИ

№ держреєстрації 0115U000977

Звіт про НДР: 62 с., 3 рис., 1 таблиця, 3 додатки, 54 джерела.

Об’єкт дослідження – професійна культура персоналу підрозділу ДСНС України.

Предмет дослідження – зміст, закономірності, принципи та шляхи формування моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України.

Мета роботи – визначення основних шляхів формування й розвитку моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України у процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; корегування моральних орієнтирів і цінностей у професійній діяльності керівника підрозділу; моделювання морального портрету керівника підрозділу ДСНС України.

Методи дослідження: порівняльно-ретроспективний, системно-теоретичний та конкретно-історичний аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел; вивчення документальної інформації органів виконавчої влади; структурно-функціональний метод.

В результаті виконання НДР розкрито сутність моральної культури керівника підрозділу ДСНС України; наведено авторське визначення моральної культури начальницького складу підрозділу ДСНС України; проаналізовано зміст і структуру моральної культури начальницького складу як складової професійної культури; охарактеризовано моральні засади управлінської діяльності начальницького складу підрозділу; окреслено професійно-важливі моральні якості керівника підрозділу ДСНС України; запропоновано методи морального впливу керівника на підлеглих; розроблено проект «Кодексу професійної етики співробітника підрозділу ДСНС України», лекційні заняття та презентації для використання на заняттях гуманітарної підготовки в практичних підрозділах ДСНС України, програму навчальної дисципліни «Морально-етичні основи діяльності керівника в системі ДСНС України» для підвищення кваліфікації начальницького складу підрозділів ДСНС України.

Опрацьовані матеріали та висновки використано при підготовці публікацій у фахові видання, під час викладання навчальних дисциплін: «Організація управління діяльністю органів та підрозділів ЦЗ»; «Організація соціально-гуманітарної підготовки в ДСНС України», проведення гуманітарної підготовки з начальницьким складом ЧШБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України та УДСНС України в Черкаській області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КУЛЬТУРА, МОРАЛЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА, МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА, МОРАЛЬНІ НОРМИ, МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ, КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ.

Керівник НДР: к.т.н., проф. Тищенко О. М.

Відповідальний виконавець:  к. пед. н. Гора В. А.

Виконавці: д. екон. н., доц. Кришталь Т. М., д. іст. н., проф. Чубіна Т. Д., к. іст. н., доц. Горбаченко Ю. М., к. іст. н. ., доц. Дулгерова О. М., к. пед. н. Пасинчук К. М., к. юрид. н., доц. Білека А. А., к. філос. н., доц. Усов Д. В., к. іст. н. Спіркіна О. О