База Науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

КОНЦЕПТУАЛЬНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ШИФР – “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР”)

держреєстрації 0113U004500

Звіт про НДР: 102 с., 5 рис., 3 табл., 5 додатків, 43 цитовані джерела.

Об’єкт дослідження: педагогічне проектування освітніх систем.

Предмет: зміст, концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні аспекти проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту.

Мета роботи: обґрунтувати концептуальні, організаційно-правові, психолого-педагогічні засади діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту.

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз, синтез, контент-аналіз, декомпозиції, педагогічне проектування, порівняння; узагальнення; емпіричні: метод аналізу ієрархій, тестування, анкетування, аналіз результатів діяльності, експертне оцінювання, педагогічний експеримент; методи математичної статистики (для опрацювання результатів емпіричного дослідження).

Основні результати: заключний звіт про НДР;

Монографія “Теоретичні та організаційно-методичні засади проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту”;

38 публікацій у фахових виданнях та збірниках матеріалів конференцій.

Ключові слова: єдина державна система цивільного захисту, навчання населення діям у НС, цивільний захист, освітній простір, моніторинг якості освітньої діяльності, педагогічна технологія, педагогічне проектування, нормативно-правові засади, концепція, безпека життєдіяльності, методика.

Керівник роботи: Литвиновський Євген Юрійович

Виконавці: Парталян С.А., Герасіменко А.В., Мазуренко В.І., Іванов А.В., Гелдаш С.В., Бабійчук І.В., Романюк Н.М.